IN2 Asylum portalе
решение за подршка на работата на Информациско-документациски центри во државните тела који се занимаваат со прибирање, припрема и евалуација на податоците за земјите на потекло на азилантите, односно со проблемот на азилантите и азилот воопштено. Станува збор за единствено решение на домашниот пазар, кое од постоечките странски решенија за подршка на работата на Информациско документациските центри низ цела Европа се разликува по својата едноставност и интуитивност за користење од страна на корисниците. Решението се истакнува и по вклучената комуникација и колаборација помеѓу вработените во центарот и доносителите на одлука во постапката на донесување на одлука за статусот на азилот (примери, прашања, одговори, предлози).

IN2 Asylum portalе наменет за институциите чија главна активност е подршка на доносителите на одлуки во процесот на одлучување на статусот на азилантите. Со прилагодbа на интерфејсот и поимникот овозможено е користење и во други библиотеки на документи во разни институции ,установи и фирми.
 
Решението е во целост развиено на J2EE платформа, со што е постигната независност од оперативниот систем на клиентот или серверот, така и независност од апликацискиот сервер. За складирање и пребарување на материјалите во ICD-то се користи Oracle 10g база на податоци со напредни Oracle Ultra Search и Oracle Text опции.
 
           

 референци