bINs2 
е систем наменет за известување и сложена анализа на податоци. Корисници на системот се аналитичари, специјалисти и средниот и висок  менаџмент во претпријатијата. Решението дава единствен систем за известување во работењето на претпријатието. Станува збор за неисцрпен збир на извештаи кој се одликува со висока прилагодливост со изворниот систем и брза имплементација.

Целосното решение за ефикасно работење овозможува интуитивната апликација и секогаш достапните извештаи. bINs2 системот е прилагодлив за ad hoc известување. Системот е изработен на Oracle Base технологијата.
 
           


референци