BrokerIN2 e комплетно софтверско решение наменето за следење на коплетното работење на брокерските куќи, засновано на најновите Oracle технологии. Ги покрива сите функционалности кои се важни за дневно работење, и со подршка за комплетно известување на клиентите, регулаторните тела и управата.

Битна карактеристика на апликацијата е разработениот и ефикасен систем на одредување на надоместоците при тргувањето со хартиите од вредност. Веројатно најважносто својство на системот е интегрираноста со ORC Gateway модулот за потребите на on-line тргувањето како и збирот на API финкции за моментална размена на податоци со надворешни системи (коминтенти, платен промет, курсеви, цени итн.)
 
           

 референци