INabava2 е апликативно решение  за подршка на средишната набавка во големите претпријатија и организации. Решението овозможува постигнување на поволни финансиски услови кај добавувачите и поголема транспарентност на целиот процес на набавка. Наменето е за институции/претпријатија кои се обврзници според Законот за јавни набавки, а заради големата прилагодливост можно е да се имплементира и во претпријатијата кои не се обврзници според Законот за јавни набавки.

Решението се одликува со едноставна прилагодба на процесите на средишната набавка во организацијата на корисникот; независност од оперативниот систем на опслужувачот и корисникот; внесување во шифрарници на стоката, работите и услугите кои се ускладени со меѓународниот CPV (Common Procurement Vocabulary) шифрарник; едноставно интегрирање со постоечките апликации на корисникот; така и ускладеност со важечката правна регулатива во Република Хрватска.

Со користењето на решението за процесот на набавка INabava2, дополнително се рефлектира транспарентноста на процесот. За сите деловни организации можно е во секој момент да се знае статусот во однос на планираните средства, за секоја позиција во буџетот – колку е барано, колку е договорено, како и колкави се вредностите на нарачаното и потрошеното. Можно е на едноставен и брз начин да се пристапи на статистиката на сите натпреварувања според видот на набавка, договори, вредноста на набавката, избраните добавувачи и сите останати атрибути кои се важни во процесите на планирање и следење на трошењето на буџетот.
 
Апликацијата се заснова на трослојна архитектура. Предвидената база на податоци е Oracle RDBMS 10g EE, апликациски сервер Oracle AS 10g EE, додека крајните корисници пристапуваат на апликацијата преку Интернет прегледувач. Апликацијата е развиена со Oracle развојните алатки (Oracle Designer, Forms i Reports 10g) со користење на Headstart 6.5.
 
           

референци