INoffice2
е решение за подршка на работата во канцелариското работење, кое го прати токот на документи во рамките на организацијата, установата или претпријатијата. Осмислено е на начин, да сите податоци кои го опишуваат поединечен документ се внесуваат на едно место, а ги внесува задолжена личност за тоа или според потребата и самиот корисник. Записникот за врачување, овозможува примање и преглед на документите, нивна евиденција, достава за работење, архивирање на документите и испраќање на поштата.

INoffice2 е наменет за имплементација во установите и претпријатијата кои се обврзани да работат според Уредбата за канцелариско работење како и оние кои имаат свој начин на означување на предметите и актите. INoffice2 апликацијата за канцелариско работење развиена е во трослојна архитектура и е достапна во Oracle и Microsoft верзија:
 
•  Податочен слој – Oracle RDBMS 8.x, 9.x, 10g или SQL Server 2000
•  Деловен слој – Oracle iAS v.1, v.2, AS 10g, COM+
•  Презентациски слој – Web прегледувач
 
           

 референци