INplace2
е систем за подршка на деловните процеси на управување со човечките потенцијали, со подршка за специфичностите на работењето на различни прeтпријатија. Системот е наменет за средно големи и за големи претпријатија.

Системот INplace2 дава можност за исплата за сите претпријатија во рамките на една група (за секое претпријатије со различен начин за пресемтка на плата), Web Интранет/Интернет работење од било кој компјутер или  класична корисник/сервер архитектура, целосна историја на податоците, поврзување со останатите системи (финансии, човечки ресурси, евиденција на присуство) така и обработка на неограничен број на примања, надоместоци, откажувања и премии.
 
Со користење на решението, работењето е олеснето со забрзувањето на пресметката на платите и хонорарите како и правилниот внес на евиденцијата на работни саати. INplace2 автоматски ги генерира законски пропишаните извештаи, и покрај нив околу 150 дополнителни други извештаи. Овозможува исплата без излегување од канцеларија, додека пак автоматската темелница со неограничен број на ставки овозможува книжење на темелницата за плата/хонорар истиот ден.
 
За развој на системот INplace2 е користена најнова Oracle технологија, базирана на Java™ решението. Системот е имплементиран во трослојна WEB (Интернет) технологија.
 
           

 
референци