INsurance2
е апликациски систем за подршка на работењето на осигурителните компании во сите клучни деловни процеси. Производот е наменет за осигурителни компании од сите големини, чие работење е било каков вид на осигурување. Дизајнот на производот и технолошката инфраструктура овозможуваат голем опсег на имплементација, од осигурителни комапнии во основање, до водечки компании на пазарот со милионски портфолија на полиси.

Со изборот на INsurance2 решението, избирате проверено решение со високо ниво на функционалности, сигурност, флексибилност и сигурност на клучните делови на информацискиот систем во осигурителните компании. Производот поседува  неколку особености кои го прават единствен, како што се: дефинирање на осигурителни производи со помош на шифрарници; следење на историјата на промените на сите документи, субјкети и предмети на осигурување; како и можност за додавање на податоци на документите за осигурување, субјектите или објектите без промена на базата на податоци или дополнително програмирање. Со имплеметирање на овој производ, не се користите само со софтвер туку и со знаења во подрачјето на осигурувањето и осигурителните информациски системи стекнати низ бројни имплементации на пазарите на Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина.
 
Апликацијата се заснова на трослојна архитектура. Предвидената база на податоци е Oracle RDBMS 10g, апликациски сервер Oracle AS 10g, додека крајните корисници пристапуваат на апликацијата преки Интернет прегледувач. Апликацијата е развиена со Oracle развојни алати (Oracle Designer, Forms и  Reports) со користење на Headstarta 6.5.
 
           

 
референци