Знаењата кои ги поседуваат стручните лица во IN2 можеме да ги поделиме со вас. Бројните сертификати во разните подрачја докажуваат дека IN2 се грижи за оспособување на своите стручњаци за работите во информатиката кои бараат најповеќе труд. Доколку поседувате (или имате намера да создадете) доволни човечки потенцијали за развој и одржување на сопствените информациски системи, но Ви недостасуваат некои специфични знаења, обратете ни се нам. Ние ќе им помогнеме на Вашите стручни лица со поефикасна работа да го заштедат вашето време и пари.