Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 е интегриран пакет на серверски можности, чија намена е да се олесни на претпријатијата и установите ефикасно управување со деловните информации и нивно заедничко користење со што би се поедноставила соработката. На деловните корисници им нуди интуитивен интерфејс кое овозможува ad hoc заедничко користење на информациите и колаборација, а подржува и меѓуоперабилност со постоечките позадински системи.

IN2 има практично искуство во имплементацијата на document management и колаборациски системи, како и потребната хардверска и софтверска инфраструктура, за што најдобар доказ е фактот дека таков сет на софтверски платформи IN2 оперативно користи и во сопствената организација во широк спектар на инхерентни можности кои се дополнително прилагодени и проширени со нови функционалности развиени во IN2.
 
IN2 исто така има искуство во имплементација на Microsoft® Office SharePoint® Server платформа кај нашите деловни партнери за кои дополнително ги прилагодивме системите на нивните конкретни потреби и окружувања.
 
           

 

референци