Oracle Hyperion Enterprise Performance Management

Модуларен пакет на апликации, изграден на BI (Business Intelligence) платформа, кој го покрива циклусот на барање на целта, моделирање, планирање, следење на резултатите, анализа и известување. Enteprise Performance Management (EPM) е термин кој ги опишува процесите, методологиите, метриките и системите кои се користат за управување и надзор над деловните резултати на претпријатијата. Лидер е на пазарот на EPM апликации.
 
Предностите на користењето на Oracle Hyperion Enterprise Performance Management се:
 
•  Подобри информации
•  Подобро спознавање на деловните ситуации
•  Подобро планирање
•  Подобри одлуки
•  Подобри акции
•  Подобар учинок
•  Подобри резултати