ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Полно име на друштвото:    Друштво за информатички инженеринг ИН2 ДООЕЛ Скопје
Кратко име на друштвото:    ИН2 ДООЕЛ Скопје
Адреса на седиштето:   

бул. Кузман Јосифовски–Питy бр.15 (зграда Неоком) кат 5
1000 Скопје, Р. Македонија

Контакт:    тел:    +389 2 3217-332
          +389 2 3217-332
          +389 2 3217-341
          +389 2 3217-341
факс: +389 2 3217-347
Е-Mail:    in2@in2.mk
Web страница:    www.in2.mk
Година на основање:    2009.
МБ:    6541119
ДБ:    4080009507572
Приоритетна шифра на дејност:    62.02 – Компјутерски консултантски услуги

Основачки капитал:   

15,000 EUR

Сметки во НЛБ Тутунска Банка    

 
Денарска:    210 0654111901 76
Девизна:    IBAN: МК07210701000714604  SWIFT: TUTNMK22
Вид на сопственост:    Приватно
Основач:    IN2 d.o.o. za informaticki inzenjering i usluge, Zagreb, Croatia
Директор:    Гоце Мрковски
E-mail: Goce.Mrkovski@in2.mk
mob: +389 78 214 457
          
Подрачје на делување:    Македонија