Quest Software - Value Added Reseller

Продажба и одржување на софтверски алати за надзор, развој и одржување на информациски системи.
 
Quest е познат по развој на софтверски алати кои осигуруваат и ја зголомуваат изведливоста, а со тоа и ја зголемуваат продуктивноста на персоналот кој управува со апликациите, базите на податоци и со комплексна информатичка инфраструктура. Со Quest алатите покриен е комплетниот развоен циклус на апликацијата од фазата на дизајн, развој, тест, продукција и одржување. Подржани се процесите на комплексно управување, миграција, интеграција и сигурност на информатичката инфраструктура. Quest алатите се мултиплатформни. Подржани се решенија за различни системи на бази на податоци на различни опертивни системи. Меѓу корисниците кои развиваат апликации најпознат е TOAD алатот.
 
Повеќе за производите на Quest можете да најдете на web страниците на Quest: www.quest.com